Menu

Ceredigion Young Carers service supports young carers aged 8 - 18.

We raise awareness, identify and provide direct support to children and young people who look after or help to look after someone in their family who is unwell or disabled, including children caring for parents who have mental health or substance misuse problems.

The direct support we provide includes young carers needs assessment; personal support, advice and guidance; individual and group support; trips and activities during school holidays; help to access specialist services; help to access universal services such as leisure and youth services.

Gofalwyr Ifanc Ceredigion

Mae gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Ceredigion yn cefnogi gofalwyr ifanc rhwng 8 ac 18 oed.

Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth, byddwn yn adnabod ac yn rhoi cymorth uniongyrchol i blant a phobl ifanc sy’n gofalu neu'n helpu i ofalu am aelod o’u teulu sy’n wael neu'n anabl, gan gynnwys plant sy'n gofalu am rieni ag anhwylderau iechyd meddwl neu broblemau cam-ddefnyddio sylweddau.

Mae’r cymorth uniongyrchol a ddarparwn yn cynnwys asesu anghenion gofalwyr ifanc; rhoi cymorth, cyngor a chyfarwyddyd personol; cymorth i unigolion ac i grwpiau; tripiau a gweithgareddau yn ystod gwyliau’r ysgol; help i gael gafael ar wasanaethau arbenigol; help i gael mynediad at wasanaethau cyffredinol fel gwasanaethau ieuenctid a hamdden.

Are you a young carers in the UK?

Sign up for free photography workshops