Menu

Swansea SAIL Big Lottery Service

The Queensway, Fforest-fach, Swansea

We provide one-to-one and group support for young parents and parents-to-be aged 14 to 25

The project tailors an approach that suits individual needs including support from a life coach or a therapist, informal advocacy, individual or couples therapy, preparing for court and dealing with having a child in foster care or adopted.

We run Young Parents’ Wellbeing Groups that focus on both children and parents, and work to identify root causes of harmful behaviours and provide support to change them.

Critical to the project is helping our young parents or parents-to-be with wellbeing, emotional resilience, isolation, self-esteem and confidence to help them become the best parents they can be.

Our landmark Swansea SAIL has attracted Big Lottery and Treasury funding. We are proud to be in the heart of our community supporting young people who have faced the toughest starts in life and provide help that makes a genuine and immediate difference to their lives.

SAIL Abertawe

Mae SAIL Abertawe yn rhoi cymorth grŵp ac un-i-un i ddarpar rieni a rhieni ifanc rhwng 14 a 25 oed sy'n byw yn y ddinas.  

Mae’r prosiect yn teilwra dull sy’n addas i anghenion unigolion, gan gynnwys cefnogaeth gan hyfforddwr bywyd neu therapydd, gwasanaeth eiriolaeth anffurfiol, therapi ar gyfer unigolion neu gyplau, paratoi ar gyfer y llys a delio â sefyllfa lle mae plentyn mewn gofal maeth neu'n cael ei fabwysiadu. 

Byddwn yn cynnal Grwpiau Lles Rhieni Ifanc sy'n canolbwyntio ar y plant ac ar y rhieni, gan weithio i fynd at wraidd ymddygiad niweidiol a helpu i’w newid.

Nod hollbwysig y prosiect yw rhoi help i’n darpar rieni neu'n rhieni ifanc o ran lles, gwytnwch emosiynol, teimlo’n ynysig, hunan-barch a hyder i fod yn rhieni da – y gorau y gallant fod – i’w plant.  

Mae gwasanaeth pwysig SAIL Abertawe wedi denu arian gan y Gronfa Loteri Fawr a’r Trysorlys, a braint o’r mwyaf yw bod wrth galon y gymuned yn helpu pobl ifanc sydd wedi cael cychwyn caled mewn bywyd, a rhoi cymorth sy’n gwneud gwahaniaeth uniongyrchol a gwirioneddol i’w bywyd.