Menu

Vale of Glamorgan Family Support Services

Barry, Wales

This service works with the most vulnerable disabled children and young people in the Vale of Glamorgan. This service is attached to Vale Short Breaks

Individual children and young people’s needs range from learning disability to physical disabilities.  Within this diagnosis, we support children and young people who have epilepsy, brain injuries, require gastro-feeding systems, autism, ADHD, Cerebral palsy, development global delay.  Severe challenging behaviour and communication difficulties. 

Children and young people are supported within their own home to undertake all aspects of personal care. Staff are trained in manual handling and use of all equipment to support transfers are managed appropriately. We will actively support children and young people to become involved in activities, which match their individual interest and are appropriate to their ability within their own home.

The service supports children and young people who demonstrate challenging behaviours that can have enormous impact on theirs and others wellbeing. This will be carried out in partnership with schools, case manager and specialists in behaviours such as phycologist.   Work will include the development of behaviour plans that support the individual to recognise negative behaviours and tools that support self-regulation.

Children and young people with complex health needs will be supported to achieve as much independence as possible, this will allow them to build positive relationships with their peer group. Staff are medication trained and adhere to strict medication policies and procedures.

Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd Bro Morgannwg (teuluoedd ag anghenion ychwanegol)

Mae’r gwasanaeth hwn yn gweithio gyda’r plant a’r bobl ifanc anabl mwyaf bregus yn ardal Bro Morgannwg, ac mae’n gysylltiedig â Seibiannau Byr y Fro.

Mae anghenion y plant a’r bobl ifanc yn amrywio o anableddau dysgu i anableddau corfforol.  O fewn y diagnosis hwn, byddwn yn helpu plant a phobl ifanc sydd ag epilepsi, anafiadau i’r ymennydd, awtistiaeth, ADHD, Parlys yr ymennydd, oedi datblygiadol cyffredinol, a rhai sydd angen defnyddio systemau gastro-fwydo.  Ymddygiad heriol difrifol ac anawsterau cyfathrebu. 

Caiff plant a phobl ifanc gymorth yn eu cartref eu hunain i gyflawni pob agwedd ar ofal personol. Mae pob aelod o staff wedi cael hyfforddiant codi a chario a hyfforddiant i ddefnyddio’r holl offer i wneud yn siŵr bod trosglwyddiadau'n cael eu gwneud yn briodol. Byddwn yn gwneud ein gorau i helpu plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau sydd o ddiddordeb iddyn nhw’n bersonol ac sy'n briodol i’w gallu yn eu cartref eu hunain.

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag ymddygiad heriol sy'n gallu cael effaith enfawr ar eu lles nhw ac ar les pobl eraill. Bydd y gwaith yn cael ei wneud mewn partneriaeth ag ysgolion, rheolwr achos, ac arbenigwyr ym maes ymddygiad, fel seicolegydd. Bydd y gwaith yn cynnwys datblygu cynlluniau ymddygiad sy’n helpu’r unigolyn i adnabod ymddygiad negyddol a dulliau i’w helpu i reoli ei hun.

Bydd plant a phobl ifanc ag anghenion iechyd cymhleth yn cael help i sicrhau cymaint o annibyniaeth ag y bo modd, gan y bydd hyn yn eu galluogi i feithrin perthynas gadarnhaol gyda’u grŵp cyfoedion. Mae’r staff wedi cael hyfforddiant ar feddyginiaethau ac maent yn cadw at bolisïau a gweithdrefnau llym yn hyn o beth.