Caerphilly and Gwent Family Intervention Teams

Children Playing Chess

The Caerphilly Family Intervention Team and the Gwent FIT Family Intervention Teamwork with children aged 5-14 years struggling with emotional regulation or behavioural difficulties, with worries or anxieties, or problems with family relationships.

Our model is based on a skills mix of Family Support Practitioners who are trained and supervised by a Clinical Psychologist and a Systemic Psychotherapist.

We work directly with families in their home and at our centre to help understand the reasons behind certain behaviours. It supports children to manage their feelings and behaviours using creative techniques that are tailored to meet individual needs.

Providing this support for parents in their own environment shows itself to be an effective way for parents to access the help they need for dealing with their own problems. They get a chance to support each other and share experiences such as how to best respond to a child’s aggressive behaviour.

The way that parents communicate and relate to each other is a key influence on a child’s long-term mental health and future life chances. 

What we do is innovative, and it works.

Timau Ymyriadau Teuluol Caerffili a Gwent

Mae Timau Ymyriadau Teuluol (FIT) Caerffili a Gwent yn gweithio gyda phlant rhwng 5 ac 14 oed sy'n ei chael yn anodd rheoli eu hemosiynau neu’n cael anawsterau gyda’u hymddygiad, gyda phryderon neu bethau'n eu poeni, neu broblemau gyda’u perthynas â’r teulu.

Mae ein model wedi’i seilio ar gymysgedd sgiliau Ymarferwyr Cymorth i Deuluoedd, sy’n cael eu hyfforddi a’u goruchwylio gan Seicolegydd Clinigol a Seicotherapydd Systemig.

Byddwn yn gweithio’n uniongyrchol yn eu cartref ac yn ein canolfan i helpu i ddeall y rhesymau sydd wrth wraidd ffyrdd penodol o ymddwyn. Mae'n helpu plant i reoli eu teimladau a’u hymddygiadau gan ddefnyddio technegau creadigol sydd wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion unigol.

Rydym wedi gweld bod rhoi cymorth i rieni yn eu hamgylchedd eu hunain yn ffordd effeithiol iddynt gael gafael ar yr help sydd ei angen arnynt i ddelio â’u problemau eu hunain. Byddant yn cael cyfle i gefnogi ei gilydd a rhannu profiadau, er enghraifft beth yw’r ffordd orau o ymateb i ymddygiad treisgar plentyn. 

Mae’r ffordd y mae'r rhieni’n cyfathrebu ac yn ymwneud â’i gilydd yn ddylanwad pwysig ar iechyd meddwl hirdymor plentyn ac ar ei gyfleoedd mewn bywyd yn y dyfodol. 

Mae’r hyn rydym ni’n ei wneud yn arloesol – ac mae’n gweithio.

We're here to help families. Every step of the way.

Get in touch to find out more about how we can help you.