Action for Children Wales Committee

Action for Children supports the most vulnerable and disadvantaged children and young people across the UK and has done so for 150 years. Working with over 301,000 children, young people and families is not enough for us, we know there are millions of disadvantaged children in the UK. This is unacceptable, and we want to do more. Our ambition is that any child that needs help, gets help. Everything we do is focussed on supporting children, young people and their families. It is an exciting and challenging time for us as we celebrate our 150-year Anniversary of our founding. We are a vibrant and successful organisation providing essential services, but in a challenging environment.

We are looking to recruit new Committee members to our Wales Committee. The role of the Wales Committee is to play an active role in overseeing the delivery of high quality services to children and young people and their families in Wales. We wish to appoint individuals with varied skills sets and backgrounds and who live in Wales. We are seeking enthusiastic, caring and knowledgeable individuals, from a diverse set of backgrounds who share our ambition and passion to improve the lives of children, young people and families in Wales. We are particularly looking for individuals with experience in the management and leadership of Children Services within a Local Authority or other setting and/or a background in the Education sector /Special Schools. We would also welcome applicants from North Wales. For further information please download the Candidate Pack at the bottom of the page,

 

 

Mae Gweithredu dros Blant yn cefnogi’r plant a’r bobl ifanc sydd fwyaf agored i niwed a difreintiedig yn y DU, ac mae’n gwneud hynny ers 150 o flynyddoedd. Nid yw’n ddigon i ni ein bod ni’n gweithio gyda mwy na 301,000 o blant, pobl ifanc a theuluoedd, oherwydd rydyn ni’n gwybod bod miliynau o blant difreintiedig yn y DU. Mae hyn yn annerbyniol, ac rydyn ni eisiau gwneud mwy. Ein huchelgais yw sicrhau bod unrhyw blentyn sydd

angen cymorth yn cael cymorth. Mae popeth a wnawn yn troi o gwmpas cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae’n gyfnod cyffrous a heriol wrth i ni ddathlu 150 o flynyddoedd ers i ni gael ein sefydlu. Rydyn ni’n sefydliad bywiog a llwyddiannus sy’n darparu gwasanaethau hanfodol, ond mewn amgylchedd heriol.

Rydyn ni’n bwriadu recriwtio aelodau newydd i Bwyllgor Cymru Swyddogaeth Pwyllgor Cymru yw chwarae rhan weithgar yn goruchwylio’r modd mae gwasanaethau o ansawdd uchel yn cael eu darparu i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru. Rydyn ni’n dymuno penodi unigolion sydd â sgiliau a chefndiroedd amrywiol ac sy’n byw yng Nghymru. Rydyn ni’n chwilio am unigolion brwdfrydig, gofalgar a gwybodus, o gefndiroedd amrywiol, sy’n rhannu ein huchelgais a’n hangerdd dros wella bywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru. Rydyn ni’n chwilio’n arbennig am unigolion sydd â phrofiad o reoli ac arwain Gwasanaethau Plant o fewn Awdurdod Lleol neu leoliad arall, a/ neu gefndir yn y sector Addysg/Ysgolion Arbennig.

Bydden ni hefyd yn croesawu ymgeiswyr o Ogledd Cymru.