Menu

Arosfa Disability Short Breaks

Within the local authority of Flintshire

Arosfa Short Breaks Service sits proudly in the Mold community in Flintshire and provides respite care for children and young people

Young people can stay at Arosfa from the age of eight years up to their 19th birthday, giving them a high-quality break from home and their families much needed rest.

Many of the children we support have substantial and highly complex needs and playing outside benefits their health, wellbeing and development.  The recently developed sensory garden at Arosfa provides a safe space for children to play and support the development of a variety of skills such as hand-to-eye coordination and social interaction.

These skills give this group of children the opportunity to explore and gain independence, whilst providing them with a sense of control.

We pride ourselves on providing a home from home for our children and young people.  Our well-equipped and peaceful setting gives parents complete peace of mind while their children enjoy an ‘Arosfa sleepover.’

Gwasanaeth Seibiannau Byr Arosfa

Saif gwasanaeth seibiannau byr Arosfa yn falch yng nghymuned yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Mae’n darparu gofal seibiant i blant a phobl ifanc ag anableddau dysgu difrifol ac anghenion cymhleth, gan roi cyfle iddynt gael profiadau newydd a threulio amser yng nghwmni pobl ifanc eraill y tu allan i’r ysgol.Gall plant a phobl ifanc ddechrau dod i Arosfa pan maent yn wyth oed, hyd at eu pen-blwydd yn 19 oed, er mwyn iddyn nhw gael gwyliau o safon o’u cartref, ac er mwyn i’w teulu gael seibiant haeddiannol.

Mae gan lawer o’r plant a gefnogwn nifer helaeth o anghenion, a’r rheini’n rhai cymhleth iawn, ac mae chwarae yn yr awyr agored yn fanteisiol i’w hiechyd, eu lles a’u datblygiad.  Mae’r ardd synhwyraidd sydd wedi’i chreu’n ddiweddar yn Arosfa yn fan diogel i blant chwarae, ac mae’n helpu i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau, fel rhyngweithio cymdeithasol a chydsymud rhwng y llaw a’r llygad.

Mae’r sgiliau hyn yn rhoi cyfle i'r grŵp yma o blant archwilio a bod yn annibynnol, gan roi ymdeimlad o reolaeth iddynt hefyd.

Pleser o’r mwyaf yw gallu cynnig llety cartrefol sydd fel ail gartref i'n plant a’n pobl ifanc.  Mae ein lleoliad heddychlon, a’r adnoddau lu sydd gennym, yn golygu bod rhieni’n gallu bod yn gwbl dawel eu meddwl tra mae’r plant yn mwynhau aros dros nos yn Arosfa.