Menu

Children are at the heart of everything we do

Caerphilly Children’s Centre provides a wide range of high quality medical, therapy and support services to over 1,000 children and young people with disabilities or additional needs and their families, living in the Caerphilly County Borough.

The ethos of the children’s centre is to keep the child at the centre of all we do and provide a “one-stop shop” as far as possible for children, young people and their families.

Action for Children runs the service in partnership with Caerphilly County Borough Council, Gwent Healthcare Trust, Aneurin Bevan University Health Board, Families First and Enable and provides services such as physiotherapy, hydrotherapy, orthotic clinics, occupational therapy, speech and language therapy, dietetics and a home advisory service.

Welsh translation

Mae Canolfan Blant Caerffili yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau meddygol, therapi a chymorth o safon uchel i dros 1,000 o blant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol, ynghyd â’u teuluoedd, sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Ethos y ganolfan blant yw sicrhau bod y plentyn yn ganolog i bopeth a wnawn, a bod yn “siop un stop” i’r graddau mwyaf posib ar gyfer plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Mae Gweithredu dros Blant yn rhedeg y gwasanaeth ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Gwent, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Teuluoedd yn Gyntaf ac elusen Enable. Cynigir gwasanaethau fel ffisiotherapi, hydrotherapi, clinigau orthotig, therapi galwedigaethol, therapi iaith a lleferydd, deieteg a gwasanaeth cynghori ar gyfer y cartref.