Menu

Rhondda Short Breaks

Within the local authority of Rhondda Cynon Taf County Borough Council

Ash Square provides respite care for children and young people from Rhondda Cynon Taf who have severe learning disabilities and complex needs

Young people can stay at Ash Square from the age of five years up to their 18th birthday giving them a high-quality break from home and their families some much-needed rest.

Many of the children we support have substantial and highly complex needs and playing outside benefits their health, wellbeing and development.

The garden at Ash Square provides a safe space for children to play and support the development of a variety of skills such as hand-to-eye coordination and social interaction.

These skills give this group of children the opportunity to explore and gain independence, whilst providing them with a sense of control.

We pride ourselves on providing a home from home for our children and young people.  Our well-equipped and peaceful setting gives parents complete peace of mind while their children enjoy a night away at Ash Square.

Gwasanaeth Seibiannau Byr Rhondda

Mae Ash Square yn darparu gofal seibiant i blant a phobl ifanc o ardal Rhondda Cynon Taf sydd ag anableddau dysgu difrifol ac anghenion cymhleth.

Gall pobl ifanc ddechrau dod i aros yn Ash Square pan maent yn bump oed, hyd at eu pen-blwydd yn 18 oed, er mwyn rhoi cyfle iddyn nhw gael gwyliau o safon o’u cartref, ac er mwyn i’w teulu gael seibiant haeddiannol.

Mae gan lawer o’r plant a gefnogwn nifer helaeth o anghenion, a’r rheini’n rhai cymhleth iawn, ac mae chwarae yn yr awyr agored yn fanteisiol i’w hiechyd, eu lles a’u datblygiad.  Mae’r ardd synhwyraidd sydd wedi’i chreu’n ddiweddar yn Ash Square yn fan diogel i blant chwarae, ac mae’n helpu i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau, fel rhyngweithio cymdeithasol a chydsymud rhwng y llaw a’r llygad.

Mae’r sgiliau hyn yn rhoi cyfle i'r grŵp yma o blant archwilio a bod yn annibynnol, gan roi ymdeimlad o reolaeth iddynt hefyd.

Pleser o’r mwyaf yw gallu cynnig llety cartrefol sydd fel ail gartref i'n plant a’n pobl ifanc.  Mae ein lleoliad heddychlon, a’r adnoddau lu sydd gennym, yn golygu bod rhieni’n gallu bod yn dawel eu meddwl tra mae’r plant yn mwynhau aros dros nos yn Ash Square.