Menu

Skills for Living is a psychosocial skills building intervention for young people leaving care aged between 16 and 24 run in partnership with Llamau.

We provide a therapeutic intervention based on Dialectical behaviour Therapy (DBT) to improve the emotional and social well-being of young people leaving care.

Specifically, we aim to support young people in developing skills in the following key areas:

  • Mindfulness skills
  • Emotional regulation skills
  • Distress tolerance
  • Interpersonal effectiveness skills 

The interventions provided by the Skills for Living team will be extended to significant others and carers.

The service is for young people who experience significant distress and relationship difficulties, who struggle to maintain consistency and who may not be fulfilling their potential.

We also focus on employability. Together, we are working to give young people the practical and life skills to enable them to transition into happy, healthy adults.

Sgiliau i Fyw (Skills4Living) Cymru Gyfan – Caerdydd a’r Fro

Mae hwn yn wasanaeth ymyrryd sy’n datblygu sgiliau seicogymdeithasol pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n gadael gofal. Mae’n cael ei redeg mewn partneriaeth â Llamau.

Byddwn yn darparu ymyriad therapiwtig sy'n seiliedig ar Therapi Ymddygiad Dialectig er mwyn gwella lles emosiynol a chymdeithasol pobl ifanc sy'n gadael gofal.

Yn benodol, rydym yn ceisio helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau yn y meysydd pwysig hyn:

  • Sgiliau ymwybyddiaeth ofalgar
  • Sgiliau rheolaeth emosiynol
  • Sgiliau goddef trallod
  • Sgiliau effeithiolrwydd rhyngbersonol

Bydd yr ymyriadau a ddarperir gan y tîm yn cael eu cynnig i unigolion pwysig eraill ym mywyd yr unigolyn, ac i ofalwyr.

Mae’r gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc sydd mewn llawer o drallod ac yn cael problemau mawr gyda pherthynas – pobl ifanc sy'n ei chael yn anodd cadw cysondeb, a ddim yn cyflawni eu llawn botensial o bosib.

Rydym yn canolbwyntio ar gyflogadwyedd hefyd. Gyda’n gilydd, rydym yn gweithio i roi sgiliau byw a rhai ymarferol i bobl ifanc er mwyn iddynt allu tyfu’n oedolion hapus ac iach.