Menu

Swansea Young Families Supporting People

The Queensway, Fforest-fach, Swansea

We provide housing-related support in the home to young parents and expectant parents, aged 16-25, and their children

Our aim is to support parents to:

  • Obtain and maintain tenancies, build the skills needed to manage a tenancy, maximise resources, manage bills and budget effectively, live independently and understand and undertake both their rights and their responsibilities as tenants.
  • Build on their parenting skills by setting up a safe, stable and child-friendly home and meet the developmental needs of their children.
  • Pursue personal development through returning to education, training, volunteering or employment, become familiar with their local community and obtain appropriate support from other agencies.
Download
Download the project leaflet

Teuluoedd Ifanc Abertawe – Cefnogi Pobl

Ein nod yw cefnogi rhieni i:

  • Cael a chynnal tenantiaethau, adeiladu'r sgiliau sydd eu hangen i reoli tenantiaeth, gwneud y mwyaf o adnoddau, rheoli biliau a chyllidebu'n effeithiol, byw'n annibynnol a deall a chyflawni eu hawliau a'u cyfrifoldebau fel tenantiaid.
  • Adeiladu ar eu sgiliau rhieni drwy sefydlu cartref diogel, sefydlog a chyfeillgar i blant a cwrdd ag anghenion datblygiadol eu plant.
  • Dilyn datblygiad personol drwy ddychwelyd i addysg, hyfforddiant, gwirfoddoli neu gyflogaeth, dod yn gyfarwydd â'u cymuned leol a chael cymorth priodol gan asiantaethau eraill.
Download
Lawrlwythwch y daflen prosiect