Menu

Swansea Young Families Supporting People

The Queensway, Fforest-fach, Swansea

We offer services to help families flourish

Our center is suited to the local community it serves - there is no better place to help families thrive.

We make sure we include everyone, and we encourage parents to get involved. This pays off: the more individuals who get together and give their energy, skills and time to a child's development and wellbeing, the better.

We know every family is different, and we tailor our approach to each one. We take a 'whole-family approach', developing a relationship that works for the individual needs of each family member and child. We take care to listen and value everyone's needs.

We help under-fives get ready to start school. Children need social and communication skills to do well when they start school and early years services are crucial. We provide extra support services such as play sessions, speech therapists, health intervention and parenting programmes.

We partner locally with health visitors, midwives and other professionals to ensure we have a huge pool of resources, knowledge and experience to make sure we can truly help families flourish.

Teuluoedd Ifanc Abertawe – Cefnogi Pobl

Mae ein canolfan yn addas ar gyfer y gymuned leol y mae’n ei gwasanaethu – does dim lle gwell i helpu teuluoedd i ffynnu.

Byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn cynnwys pawb, ac yn annog rhieni i gymryd rhan. Mae hyn yn talu ar ei ganfed – po fwyaf o unigolion sy'n dod at ei gilydd ac yn rhoi eu hegni, eu sgiliau a’u hamser i ddatblygiad a lles y plentyn, gorau oll.

Gwyddom fod pob teulu'n wahanol, a byddwn yn teilwra’r ddarpariaeth i bob un. Byddwn yn rhoi sylw i’r teulu cyfan fel rhan o’n gwaith, gan feithrin perthynas sy’n gweithio i ddiwallu anghenion unigol pob aelod o’r teulu a phob plentyn, a gofalu ein bod yn gwrando ar anghenion pawb ac yn gweld gwerth ynddynt.

Byddwn yn helpu plant dan bump oed i baratoi i ddechrau’r ysgol. Mae angen i blant gael sgiliau cyfathrebu a sgiliau cymdeithasol i wneud yn dda pan fyddant yn dechrau’r ysgol, ac mae gwasanaethau’r blynyddoedd cynnar yn hollbwysig. Rydym yn darparu gwasanaethau cymorth ychwanegol fel sesiynau chwarae, therapyddion iaith, ymyriadau iechyd a rhaglenni magu plant.

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth ag ymwelwyr iechyd, bydwragedd a gweithwyr proffesiynol eraill yn yr ardal leol i sicrhau bod gennym ddigonedd o adnoddau, gwybodaeth a phrofiadau i wneud yn siŵr ein bod yn darparu’r lleoedd gorau i helpu teuluoedd i ffynnu.