Menu

When times are bad, families need extra support

We use a system of whole-family support, providing an intensive relationship and support to contribute to the wellbeing of families we work with; this can stabilise families and enable them to overcome their difficulties and live happier lives together.

If families and relationships are strengthened, children who were previously on the edge of being placed in care are able to stay at home.

We work with each member of the family with all children in the household receive care and attention, and where necessary we work with other significant members of the household if we believe this will help.

Our work helps:

  • Keep children out of care;
  • Help parents towards employment;
  • Reducing children's involvement in crime;
  • Making more confident parents;
  • Helping families to better mental health.

Gwasanaeth Ymyriadau Teuluol Bro Morgannwg

Pan fydd pethau'n anodd, bydd angen help ychwanegol ar deuluoedd.

Rydym yn defnyddio system lle mae’r teulu cyfan yn cael cymorth, gan ddarparu cymorth a chyswllt dwys i gyfrannu at les y teuluoedd yr ydym yn gweithio gyda nhw; gall hyn sefydlogi teuluoedd a’u galluogi i oresgyn anawsterau a byw bywyd hapusach gyda’i gilydd.

Os bydd teuluoedd a pherthnasoedd yn cael eu cryfhau, bydd plant a oedd ar fin cael eu rhoi mewn gofal yn gallu aros gartref.

Byddwn yn gweithio gyda phob aelod o’r teulu i sicrhau bod pob plentyn ar yr aelwyd yn cael gofal a sylw, ac os bydd angen, a’n bod yn credu y byddai hynny'n fuddiol, byddwn yn gweithio gydag aelodau pwysig eraill o’r cartref hefyd.

Mae ein gwaith yn helpu i wneud y canlynol:

  • Cadw plant allan o’r system gofal;
  • Helpu rhieni i gael gwaith;
  • Lleihau nifer y plant sy’n rhan o droseddau;
  • Creu rhieni mwy hyderus;
  • Helpu i wella iechyd meddwl teuluoedd.